Kurumsal

Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ESSİAD), soğutma sanayi sektörünün önde gelen iş insanları tarafından 1990 yılında kurulmuştur. Derneğin ana hedefleri, sektörde faaliyet gösteren kişilerin ve kuruluşların haklarını korumak, mesleki gelişimlerini arttırmak, pazar iyileştirme planlarını desteklemek ve tüketiciye gelişmiş kaliteli ürünlerin ulaştırılmasını sağlamaktır.

ESSİAD’ın Yürüttüğü Başlıca Projeler

Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma (EHİS) Kümesinin İhracat Kapasitesinin Arttırılması Projesi (TAMAMLANDI)

Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma (EHİS) Kümesinin İhracat Kapasitesinin Arttırılması Projesi, T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tebliği (UR-GE) kapsamında onaylanmıştır. ESSİAD iş birliği kuruluşu olarak ilk önce küme üyelerinin ihtiyaçlarını belirlemek amacı ile saha analizi gerçekleştirmiştir. Saha analizinin sonuçlarına bağlı olarak düzenlenmekte olan eğitimler, danışmanlıklar, yurtdışı iş gezileri, ziyaretler, ön heyet organizasyonları ile küme üyelerinin ihracat ve rekabetçiliklerinin arttırılması hedeflenmektedir. Tebliğ sayesinde, aynı sektörde faaliyet göstermekte olan firmalar birlikte hareket ederek, ortak sorunlarına ortak çözümler üretmekte ve uluslararası platformda bölgesel güç oluşturmaktadır.

ESSİAD, sektördeki ilk işletme kümelenmesi olma özelliği ve Türkiye EHİS Sektörü’nün önemli çoğunluğunun yer aldığı bir bölgede bulunması sayesinde, üyelerinin ticari ve teknik kapasitelerinin geliştirilmesi yoluyla uluslararası alanda yenilikçilik ve kalite unsurlarını öne çıkartarak rekabet üstünlükleri tesis etmelerini sağlamaktadır. UR-GE Projesi kapsamında gerçekleştirilen teknik ve ticari eğitim ve danışmanlık faaliyetleri ile firmaların teknik kapasitelerinin geliştirilmesi, yepyeni pazarlara nüfuz etmelerinin sağlanması ve ortak altyapının yönetilmesi amaçlanmıştır. 

ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezi (ESEM)

ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezi (ESEM) ile sektörde farkındalık yaratmak üzere teknik, kurumsal ve kişisel gelişim eğitimleri ile seminerler düzenlenmektedir.

ESSİAD Okuldan İşe Projesi

ESSİAD Okuldan İşe Projesi ile mesleki eğitim almış öğrencilerin iklimlendirme sektörü hakkında bilinçlendirilmesi hedeflenmektedir. Küme üyeleri tarafından öğrencilere sektör hakkında bilgiler aktarılmakta, kariyer hedefleri tanımlanmakta ve ilgili kalifiye personel tarafından özgeçmiş hazırlama bilgileri verilmektedir. Fabrika ve teknik geziler bu projenin bir parçasıdır. Okuldan İşe Projesi 2012 yılından beri yürütülmekte olup 2017 yılında T.C. İçişleri Bakanlığı İzmir Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne proje olarak sunulmuş, 1 yıllık süre ile finanse edilmiştir.

Ayrıca ESSİAD, İzmir Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen Geleceğe Değer Katmak başlıklı Avrupa Birliği projesinde, Associazione Tecnici Del Freddo (ATF / İtalyan Soğutma Derneği) ve LAMORO Kalkınma Ajansı ile birlikte proje ortakları arasında yer almıştır. Proje kapsamında, İtalya Piedmont bölgesi ve EHİS kümesini temsil eden; ATF ve ESSİAD ile birlikte ilgili bölgelerin Kalkınma Ajansları; LAMORO ve İZKA işbirliği sayesinde, Endüstriyel Havalandırma İklimlendirme ve Soğutma sektörünün her iki bölge için değer zinciri analizi gerçekleştirilmiş, tüm sektörel sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve kamu yetkilerinin katılımı ile 21-22 Nisan 2017 tarihleri arasında “Avrupa Soğutma Sektörünün Güçlendirilmesi: Geleceğin Birlikte Tasarlanması” konferansı düzenlenmiştir.

Bugün bünyesinde kayıtlı üyeleri ile sektörünün en güçlü kuruluşlarından olan Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ESSİAD), hedeflerine ulaşmanın ve ulaştıkça kendine yeni hedefler belirlemenin haklı gururunu yaşamaktadır.

ESSİAD’ın Vizyonu
Enerjiyi verimli kullanan, çevreci, teknolojik ürün ve sistemleri esnek bir yapıda tasarlayan, geliştiren, üreten, sunan ve uygulayan, çözüm odaklı bir küme olarak ulusal ve uluslararası pazarlarda söz sahibi olmak.

ESSİAD’ın Misyonu

Üyelerimizin içinde yer aldığı yeni teknolojik ve ekonomik platformlar oluşturarak rekabetçi özelliklerini geliştirmek, dünya pazar paylarını artırmak amacıyla ilgili otoriteler ile işbirliği yapmak.

ESSİAD’ın Hedefleri

 1. Sektörle ilgili yan sanayilerin oluşturulmasını desteklemek,
 2. Üye firmaların kurumsallaşmasını sağlamak,
 3. Üyelerine gelişmiş bir ulusal ve uluslararası iş ortamında tatminkar koşullarla rekabet etme fırsatı tanımak,
 4. ESSİAD’ın ve bölgedeki sektör firmalarının kurumsallaşması ve firma markalarının güçlendirilmesi amacıyla ilgili kurumlarla işbirliği sağlamak,
 5. Haksız rekabeti önlemek ve piyasa mekanizmasının kamu yararına sağlıklı işletilmesini sağlamak amacıyla yetkili otoritelerle işbirliği yapmak,
 6. Endüstriyel Havalandırma İklimlendirme ve Soğutma sektörüne yönelik yasal mevzuatı Avrupa Birliği normlarını da dikkate alarak ulusal gereksinimlere uyarlamak,
 7. Küme aktörleri arasındaki işbirliği bilincini oluşturmak ve geliştirmek,
 8. ESSİAD Sürekli Eğitim Merkezi (ESEM) ile Sektörün ihtiyacı olan mühendislerin, teknik elamanların ve çalışanların eğitimlerini sağlamak,
 9. Mühendislerin, teknik öğrencilerin staj olanaklarını sağlamak üzere sektör firmalarıyla iletişim içinde olmak,
 10. Ar-Ge, Test ve Analiz faaliyetlerinin de artmasını sağlayacak akredite EHİSLAB’ı kurmak,
 11. Sektör firmaları ve çalışmalarıyla ilgili, Üniversite-Sanayi İşbirliğini geliştirmek,
 12. Kümenin eksik oyuncuları arasında yer alan ilgili ve destekleyici endüstriler için yabancı yatırımcıları çekmek.

Genel Sekreter

Suat KARAKAŞ
Genel Sekreter
E-posta: essiad@essiad.org.tr
Tel: 0232 486 07 01
Faks: 0232 486 19 17

Dernek Profesyonelleri

Ayşegül SEVER MENKÜ
Proje Koordinatörü
E-posta: aysegul.severmenku@essiad.org.tr
Tel: 0232 486 07 01
Faks: 0232 486 19 17

Gülcan ÖRTEL
İdari İşler Sorumlusu
Soğutma Dünyası / ESSİAD e-bülten
E-posta: gulcan.ortel@essiad.org.tr
Tel: 0232 486 07 01
Faks: 0232 486 19 17

Elif KOÇYİĞİT
Muhasebe ve Finans Sorumlusu

E-posta: muhasebe@essiad.org.tr
Tel: 0232 486 07 01
Faks: 0232 486 19 17

ESSİAD Etik İlkeleri
ÜYELERİMİZİN UYACAĞI İŞ ETİĞİ İLKELERİ
 
1.Dürüstlük: Onurlu, dürüst ve yüksek ahlak kurallarına bağlı kalır. Hiçbir yolsuzluğa katılmaz, yolsuzluğu desteklemez ve göz yummaz. Kar etmek ve çıkar sağlamak için rüşvet ilişkilerine girmezler. Haksız rekabeti kabul etmezler.


2.Güvenilirlik: Kendisine ve firmalara karşı duyulan güveni sarsıcı ve saygınlığa zarar verecek tutum ve davranışlarda bulunmazlar. Ürün hizmetlerinin sorumluluklarını taşırlar. Gereğini yerine getirmekten kaçınmazlar. Çalışmaları ile ilgili kişisel bilgilerin güvenlik içinde korunmasını ve gizli kalmasını sağlarlar.


3.Sözünü Tutmak: Verdiği sözleri yerine getirmekte özen gösterirler. Üstlendiği borçları zamanında eksiksiz yerine getirirler.


4.Sadakat: Saklı tutulması gereken hiçbir belgeyi elde etmeye çalışmazlar ve çıkarları için kullanmazlar. Firma gizliliğine dikkat eder, şirketten ayrılmış bile olsa eski firmasının özel bilgilerini çıkarı için kullanmazlar.


5.Adil Olmak: Kendisine haksız rant talep edilmesini kabul etmez, aracılık yapmaz, aracılık yapmalarını istemez. Kendisine yapılacak bu yöndeki teklifleri reddeder. Yüksek ahlaka uygun tutum ve davranış içinde olurlar.


6.Başkalarının Haklarını Korumak: Çalışanları ile olan ilişkilerinde dürüstlük, adil yönetim, eşitlik, kişiliklerine uygun saygı ve güvenli çalışma ortamı sağlar ve kişileri yasalara aykırı işlemler yapmaya zorlamazlar. Çalışanların hakları ile ilgili ırk, renk, cinsiyet, din, siyasi düşünce, felsefi inanç, mezhep ayrıcalığı yapmazlar.


7.Yasalara Karşı Saygılı Olmak: Üyeler tüm faaliyetlerinde ülkemizin ve iş yaptığı ülkelerin hukuk düzenine saygı gösterir ve yasalara uyar. Yasadışı ya da suç olacak faaliyetlere girmezler. İş ve toplum ahlakının onaylamayacağı yol ve yöntemlere başvurmazlar.


8.Vatandaşlık Sorumluluğu: Vergilerini zamanında öderler. Toplumsal sorumluluğun gereklerini yerine getirirler.


9.En İyinin Peşinde Olmak:Verilen kararlar ile yerel ekonomilerin olumlu etkilenmesini sağlar. Ülke kaynaklarının israfı ve toplumun yoksullaşmasının önlenmesini sağlar. Sosyal hizmetlere ve altyapıya kaynak imkanları sağlar.


10.Yaptıklarının Hesabını Verebilmek:Tekliflerinde ve mukavele görüşmelerinde açıklık temel ilkesinden ayrılmazlar. Kamu ve özel teşebbüs ile yapılan anlaşmalarda şeffaflık prensiplerini ön plana alır ve her türlü faaliyetin hesabını verir.


11.Çevre Bilinci: Çevrenin korunması için her türlü özveriyi sağlar. Çevre bilincinin yayılması için çalışmalar yapar.


12.Üye Sorumluluğu: Dernek hakkında kamuoyunda haksız tutum ve davranış içine girmez. Dernek tüzüğüne aykırı ve derneği lekeleyen eylem, işlem yapılmaz.

Kurumsal Tanıtım Filmimiz

Resmi Kurum ve Kuruluşlar

bebka iskur
kosgeb tim OAIB_LOGO_TR
turkak tse
     

Ulusal Sektörel Dernek, Oda, Vakıf ve Birlikler

dosider ebso eib
iskav iseda
iskid izoder izto
 mmo mtmd  sosiad
tobb  ttmd  hmsf
     

Uluslararası Sektörel Dernek, Oda, Vakıf ve Birlikler

ahri area atf
csg eurovent iir-iic
     

Eğitim-Öğretim Kurumları

deu deu-imyo ege-uni
ege-myo ieu yasar-universitesi
cinarlimtal  Gaziemir

Şehit Serhat Sığnak

Mesleki ve Teknik

Anadolu Lisesi

Bornova 

Mimar Sinan Teknik ve

Endüstri Meslek Lisesi

     
     

*Alfabetik olarak sıralanmıştır.

Logo renkli kullanım ve renk değerleri : Pantone 2736 C

CMYK RGB
 (Cyan, Magenta, Yellow, Black) (Red, Green, Blue)
C: 99 R: 64
M: 95 G: 18
Y: 6 B: 166
K: 0  

Yatay kullanımda ESSİAD Logosu

es-yat-tr

es-yat-en

Dikey kullanımda ESSİAD Logosu

es-dik-tr

Her hakkı saklıdır. Kullanılmadan ve kaynak gösterilmeden önce, ESSİAD’dan izin alınması gerekmektedir.

EGE SOĞUTMA SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ

KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Ege Soğutma Sanayicileri ve İşadamları Derneği olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem atfetmekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi KVKK’ ya uygun olarak ve aşağıda belirtilen amaçlar ve sınırlar kapsamında işlemekte ve buna uygun gerekli idari ve teknik tedbirleri almaya son derece özen göstermekteyiz. Bu sebeple işbu Kişisel Verilerinin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni” vasıtasıyla kişisel verilerinizi işleme süreçlerimiz ve KVKK tahtındaki haklarınız hakkında dernek üyelerimiz veya tüzel kişi dernek üyelerimizin temsilcileri, dernek üyesi olmamakla birlikte projeler kapsamında kişisel verilerini gönderen şahıs ve tüzel kişiler olan sizleri bilgilendirmek isteriz.

İşlediğimiz Kişisel Verileriniz

İlgili mevzuat ve Dernek Tüzüğü kapsamında aşağıda sayılı kişisel verilerinizi işlemekteyiz:

1-Kimlik Bilgileri: İsim, soyisim, T.C. kimlik numarası, kimlik bilgisi.

2-İletişim Bilgileri: İletişim adresi, telefon numarası ve e-posta adresi ile var ise Dernek’e tarafınızla iletişim kurulması için tercih ettiğinizi bildirdiğiniz cep telefonu numarası, faks numarası veya size ulaşabileceğimiz diğer iletişim kanallarına ilişkin bilgiler.

3-Çalışma ve Eğitim Bilgileriniz: Dernek üyeliği kapsamında doldurmuş olduğunuz başvuru formu kapsamında zorunlu olmamakla birlikte ihtiyari olarak ilettiğiniz görev yaptığınız kurumun ismi, bu kurumdaki göreviniz, en son görev yaptığınız kurum, en son bitirdiğiniz okul.

4-Özel Nitelikli Kişisel Veriler: Dernek’in doğrudan bu bilgileri işleme amacı olmamakla birlikte Dernek’e sunmuş olduğunuz kimlik belgesi ve fotoğraflar kapsamında dolaylı olarak edinilme ihtimali olan din, felsefi inanç, siyasi düşünce ve sağlık verileriniz (örneğin fotoğraftan anlaşılan kıyafet, cihaz ve protezler) ile üyelik başvuru formunda ihtiyari olarak belirtmiş olduğunuz üyesi olduğunuz derneklerin isimleri.

(Metin içerisinde yukarıda sayılı veriler, üye olmamakla birlikte projeler için başvuran gerçek veya tüzel kişiler, gerçek kişi üyeler ve tüzel kişi üyelerimizin gerçek kişi temsilcilerine ait olduğu ölçüde KVKK tahtında kişisel veri teşkil edecek olup, bu bilgiler bu metin içerisinde birlikte “Kişisel Veri” olarak anılacaktır.)

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verileriniz, Dernek’ e üyelik başvurusu esnasında fiziki olarak veya http://.www.essiad.org.tr/ adresindeki Dernek web sitesi üzerinden doldurulan başvuru formu ve Dernek Tüzüğü kapsamında Dernek’ e üyelik ile ilgili fiziki olarak sunulan veya elektronik ortamda aktarılan belgeler vasıtasıyla, ayrıca Dernek ile yapılan çeşitli iletişimler kapsamında (telefon veya elektronik posta ile Dernek ile iletişime geçmeniz gibi) Dernek yetkililerine verilen bilgiler vasıtasıyla sözlü veya yazılı olarak veya elektronik ortamlarda toplanmakta ve işlenmektedir.

Bu kapsamda Kişisel Verileriniz, Dernek Tüzüğü’nde belirtilen amaçlar ve çalışma konuları doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesi, Dernek’ in genel kurul toplantıları, çalışma grubu toplantıları, zirveler, gündem toplantıları, diğer üye toplantıları gibi Dernek üyeleri veya temsilcilerine yönelik etkinliklerin ve ilgili süreçlerin organizasyonu, yönetilmesi ve yürütülmesi, Dernek ile üyeler arasında üyelik hakları ve yükümlülüklerine ilişkin konularda iletişimin sağlanması ve ilgili hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Dernek içi raporlama faaliyetlerinin icrası, idari kurum ve kuruluşların ve mahkemelerin talebi üzerine gerekli bilgi ve belgelerin bu kurum, kuruluş veya mahkemelere sunulması, mevzuat tahtında Dernek tarafından tutulması öngörülen defter ve kayıtların tutulması ve 5223 sayılı Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve diğer sair mevzuat hükümleri uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi kapsamında KVKK’ nın 5/2(ç) maddesi gereği veri sorumlusu olan Dernek’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve yine üyeler ile iletişim kurulabilmesi, Dernek’in tanıtımı ve gerçekleştirilen etkinlikler hakkında bilgi verilmesi, Dernek’in faaliyet ve hizmetlerinin belirlenmesi ve uygulanması, hizmet politikalarının yürütülmesi, Dernek içi iletişim ve işbirliğinin güçlendirilmesi, Dernek faaliyetleri kapsamında üyelerin bilgilendirilmesi, Dernek’e ait tüm tesislerin güvenlik ve denetiminin yürütülmesinin temini, veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması/yedekleme yapılması amaçlarıyla KVKK’nın 5/2(f) maddesi gereği üyelerimizin (veya tüzel kişi üyelerimizin gerçek kişi temsilcilerinin) temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Dernek’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması, projelerin sağlıklı şekilde yürümesi, ek olarak Üyeler ile ilgili hukuki süreçlerin yürütülmesi amacıyla KVKK’nın 5/2(e) maddesi gereği hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması için sorumlu olması hukuki sebepleri kapsamında işlenmektedir. Ayrıca projelerimiz kapsamında, üyelerimiz ve projeye başvuran kişilerin kişisel verileri birbirlerine gönderilerek iletişim sağlamalarına yardımcı olunmaktadır.

Dernek, Kişisel Verilerinizin işlenmesinde başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, KVKK, ikincil mevzuat ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından yayınlanan rehberler ve ilke kararlar başta olmak üzere ilgili mevzuat kapsamında belirtilen veri işleme ilkelerine ve yükümlülüklerine uygun davranmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir:

1-Dernek Tüzüğü’nde belirtilen amaçlar ve çalışma konuları doğrultusunda faaliyetlerin yürütülmesi,

2-Dernek’in genel kurul toplantıları, çalışma grubu toplantıları, komisyon toplantıları, zirveler, gündem toplantıları, diğer üye toplantıları gibi Dernek üyeleri veya temsilcilerine yönelik etkinliklerin ve ilgili süreçlerin organizasyonu, yönetilmesi ve yürütülmesi,

3-Dernek ile üyeler arasında üyelik hakları ve yükümlülüklerine ilişkin konularda iletişimin sağlanması ve ilgili hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

4-Dernek’in tanıtımı ve gerçekleştirilen etkinlikler hakkında bilgi verilmesi,

5-Dernek’in faaliyet ve hizmetlerinin belirlenmesi, uygulanması, hizmet politikalarının yürütülmesi,

6-Dernek projelerinin yürütülmesi,

7-Dernek içi iletişim ve işbirliğinin güçlendirilmesi,

8-Dernek içi raporlama faaliyetlerinin icrası,

9-Dernek faaliyetleri kapsamında üyelerin bilgilendirilmesi,

10-Dernek’e ait tüm tesislerin güvenlik ve denetiminin yürütülmesinin temini,

11-İdari kurum ve kuruluşların ve mahkemelerin talebi üzerine gerekli bilgi ve belgelerin bu kurum, kuruluş veya mahkemelere sunulması,

12-Mevzuat tahtında Dernek tarafından tutulması öngörülen defter ve kayıtların tutulması

13-Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve diğer sair mevzuat hükümleri uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

14-Üyeler ile ilgili hukuki süreçlerin yürütülmesi,

15-Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması/yedekleme yapılması.

Kişisel Verilerinizin Yurtiçi veya Yurtdışı Aktarımı ve Aktarım Amaçları

Dernek, Kişisel Verilerinizi aşağıda belirtildiği şekil ve durumlarda, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak aşağıda belirtilen kişilere aktarabilecektir:

1-Dernek üyeliği kapsamında Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliği de dâhil olmak üzere kişisel verilerin işlendiği süre boyunca yürürlükte olan herhangi bir mevzuat tahtında öngörülmesi veya mevzuat tahtında öngörülen bir yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için bu verilerin paylaşılmasının da gerekli olması durumunda Kişisel Verileriniz Dernek’in ilgili kanuni veya hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için ve bununla sınırlı olarak ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılacaktır.

2-Dernek üyeliği veya tüzel kişi üyenin gerçek kişi temsilciliğine ek olarak Dernek organlarında görev almanız durumunda Kimlik Bilgileriniz, İletişim Bilgileriniz ve meslek bilginiz Dernekler Kanunu ve ikincil mevzuattaki çeşitli yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla veri sorumlusu olan Dernek’in kanuni ve hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebepleriyle İl Dernekler Müdürlüğü ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılacaktır.

3-Dernek tarafından yürütülen projeler kapsamında verilen hizmetlerden yararlanmak ve söz konusu hizmet’ in; sağlanması süreçlerinin planlanması ve icrası, iyileştirilmesi, mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kullanıcıların beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçları gözetilerek özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması adına gerekli olan aktivitelerin planlanması için özel veya kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılacaktır.

4-Dernek bünyesinde düzenlenen genel kurul toplantıları, çalışma grubu toplantıları, zirveler, gündem toplantıları, diğer üye toplantıları gibi çeşitli faaliyet ve hizmetlerin sağlanması amacıyla dönem dönem Dernek dışı organizasyon firmaları ile çalışılıyor olup, etkinliklerin organizasyonunu sağlamak ve katılımcılara etkinliğe ait kimlik kartları gibi materyelleri sağlamak amacıyla söz konusu etkinliğe katılacak kişilerin isim ve soyisim bilgileri Dernek’in belirli etkinlikleri açısından yetkilendirdiği ve o iş özelinde veri işleyen sıfatını taşıyacak olan organizasyon firması ile temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Dernek’in meşru menfaati kapsamında paylaşılacaktır.

5-İlgili firmalara hususi olarak bir veri aktarımı yapılmamakla birlikte, Dernek bünyesinde bilgi teknolojileri hizmetlerinin sağlanması amacıyla Dernek dışı bilgi teknolojileri firmaları ile çalışılmakta olup, üyelerimizin (veya tüzel kişi üyelerimizin gerçek kişi temsilcilerinin) temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Dernek’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak, bu hizmetlerin görülmesi kapsamında bu firmalar, teknik destek sağlamak amacı ile zaman zaman Dernek’in kullandığı sunucu ve programlara, bu kapsamda dolaylı olarak da bu programlar altında olan verilere erişebilmektedir. Ancak bu firmalar tarafından verilerin kendi sistemlerine aktarılması veya kendileri tarafından da bu verilerin işlenmesi ve saklanması söz konusu olmamaktadır.

6-Üyenin hak veya yükümlülükleri veya Dernek nezdindeki üyelik ile ilgili herhangi bir uyuşmazlık olması halinde, ilgili uyuşmazlık ile ilgili olduğu ölçüde ve sınırlı olarak Kişisel Verileriniz Dernek’in avukatları, danışmanları ve ilgili yargı makamları ve icra mercileri ile  veri sorumlusu Dernek’in haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması kapsamında paylaşılabilecektir.

7-Dernek’in yukarıda belirtilen veri işleme amaçları ve Dernek Tüzüğü kapsamındaki faaliyetlerini yerine getirebilmesi için gerekli olması durumunda, yalnızca bunlarla sınırlı olarak, Dernek’in hizmet, destek ve danışmanlık aldığı danışman, mali müşavir, denetçi gibi yurtiçinde yerleşik üçüncü kişiler ile Dernek’in haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusu olan Dernek’in meşru menfaati kapsamında paylaşılabilecektir.

8-Yukarıda sayılanlara ek olarak, ilgili işlem veya talep tarihinde yürürlükte olan mevzuat tahtındaki yasal veya hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekmesi halinde veya resmi kurumlardan bu şekilde bir talep gelmesi durumunda yetkililerce istenecek Kişisel Verileriniz ilgili kurum ve kuruluşları ile veya yargı organları ile kanuni veya hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla paylaşılabilecektir.

KVKK Tahtında İlgili Kişi Olarak Haklarınız

KVKK tahtında ilgili kişi olarak KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde:

1-Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

2-Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3-Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4-Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5-Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

6-KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

7-5. ve 6. maddeleri kapsamında yapılan işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

8-İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9-Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Haklarınız Kapsamında Dernek’e Başvuru Yolları

KVKK ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde, yukarıda belirtilen KVKK tahtındaki haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, kimliğinizi tevsik eden belgelerle birlikte, yazılı ve ıslak imzalı olarak Anadolu Caddesi No: 40 Tepekule İş Merkezi, Kat: 2/208 Bayraklı–İZMİR adresine elden teslim ederek veya essiad@essiad.org.tr adresi aracılığıyla kayıtlı elektronik posta (KEP) ile, veya güvenli elektronik imza veya mobil imza ile imzalı şekilde Dernek’e iletebilirsiniz.

Konuyu saygıyla dikkatlerinize sunarız.

Top